In the Money Option (In the money option)

In the money είναι ένα δικαίωμα (option) του οποίου η αγοραία αξία είναι διαφορετική από την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος.

Πιο συγκεκριμένα in the money είναι ένα:

Δικαίωμα πώλησης (put option) με τιμή εξάσκησης πάνω από την αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

Παράδειγμα:
Ένα δικαίωμα πώλησης (put option) μετοχής στα 50€ είναι in the money αν η μετοχή διαπραγματεύεται στα 20€.

Δικαίωμα αγοράς (call option) με τιμή εξάσκησης κάτω από την αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

Παράδειγμα:
Ένα δικαίωμα αγοράς (put option) μετοχής στα 20€ είναι in the money αν η μετοχή διαπραγματεύεται στα 50€.

Όλα τα options, εκτός από εσωτερική αξία, περιέχουν και χρονική αξία, δηλαδή την αξία του δικαιώματος εξάσκησης ενός option πριν την ωρίμανση του.

Έτσι μερικοί επενδυτές μπορεί να είναι πρόθυμοι να αγοράσουν ένα δικαίωμα (option) για την υπολειπόμενη χρονική αξία του, αν και αυτή μειώνεται καθώς πλησιάζει η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος (option).

Σε περίπτωση που παρέλθει η ημερομηνία λήξης και το δικαίωμα (option) δεν πωληθεί, παύει να είναι έγκυρο και ο κομιστής του δικαιώματος (option) χάνει το premium.

Σχέση αγοραίας – εσωτερικής Αξίας Option

Ένα option ανάλογα με την σχέση εσωτερικής – αγοραίας αξίας του μπορεί να είναι: