Νόμος Φθινουσών Αποδόσεων (Law of diminishing returns)

Νόμος φθινουσών αποδόσεων είναι η παρατήρηση ότι όταν κατά την παραγωγική διαδικασία προστίθενται διαδοχικά ίσες ποσότητες του μεταβλητού παραγωγικού συντελεστή, ενώ οι ποσότητες σταθερού συντελεστή παραμένουν αμετάβλητες, υπάρχει ένα σημείο πέρα από το οποίο η αύξηση στο συνολικό προϊόν θα βαίνει μειούμενη.