Νόμος Φθινουσών Αποδόσεων (Law of diminishing returns)

Νόμος φθινουσών αποδόσεων είναι η παρατήρηση ότι όταν κατά την παραγωγική διαδικασία προστίθενται διαδοχικά ίσες ποσότητες μεταβλητού παραγωγικού συντελεστή, υπάρχει ένα σημείο πέρα από το οποίο η αύξηση στο συνολικό προϊόν θα βαίνει μειούμενη. […]

Συνάρτηση Παραγωγής (Production function)

Συνάρτηση παραγωγής είναι η συνάρτηση που περιγράφει τη σχέση μεταξύ των παραγωγικών συντελεστών και του παραγόμενου προϊόντος, δηλαδή μεταξύ των εισροών και των εκροών μιας παραγωγικής διαδικασίας. […]