Θεωρία του Μπάνιου (Bathtub theorem)

Θεωρία του μπάνιου είναι η θεωρία σύμφωνα με την οποία το απόθεμα των έτοιμων προϊόντων και η διάθεση αυτών παρομοιάζεται με το νερό μιας μπανιέρας.
Με εισροή […]

Τμηματική Παραγωγή / Επεξεργασία (Batch production / processing )

Τμηματική παραγωγή είναι η παραγωγή στην οποία η πρώτη ύλη ενός προϊόντος παραλαμβάνεται για να επεξεργαστεί κατά τμήματα.

Νόμος Φθινουσών Αποδόσεων (Law of diminishing returns)

Νόμος φθινουσών αποδόσεων είναι η παρατήρηση ότι όταν κατά την παραγωγική διαδικασία προστίθενται διαδοχικά ίσες ποσότητες μεταβλητού παραγωγικού συντελεστή, υπάρχει ένα σημείο πέρα από το οποίο η αύξηση στο συνολικό προϊόν θα βαίνει μειούμενη. […]

Συνάρτηση Παραγωγής (Production function)

Συνάρτηση παραγωγής είναι η συνάρτηση που περιγράφει τη σχέση μεταξύ των παραγωγικών συντελεστών και του παραγόμενου προϊόντος, δηλαδή μεταξύ των εισροών και των εκροών μιας παραγωγικής διαδικασίας. […]

Παραγωγή / Παραγωγική Διαδικασία (Production)

Παραγωγή / Παραγωγική διαδικασία είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές μετασχηματίζονται σε αγαθά χρήσιμα για τον άνθρωπο. […]