Πραγματικό Επιτόκιο (Real interest rate)

Πραγματικό επιτόκιο είναι είναι η πραγματική ποσοστιαία απόδοση ενός χρεογράφου ή ενός δανείου, συνυπολογίζοντας την επίδραση του πληθωρισμού.

Αντίθετα, το ονομαστικό επιτόκιο, το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό, παρουσιάζει μια στρεβλή εικόνα καθώς η πραγματική αξία του χρήματος μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα να μειώνεται τόσο η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών όσο και οι αποδόσεις στο χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή.

Παράδειγμα:
Ένα 10ετές ομόλογο ονομαστικής αξίας 1.000€ με επιτόκιο έκδοσης 7% που πληρώνει τοκομερίδια μία φορά τον χρόνο, θα αποδίδει στον κάτοχο της 7% (70€) κάθε χρόνο.

Αν ο πληθωρισμός κυμαίνεται στο 3%, η πραγματική απόδοση για τον επενδυτή είναι 4%.

Το πραγματικό επιτόκιο μπορεί να είναι και αρνητικό αν ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος από το ονομαστικό επιτόκιο, οπότε σε αυτή την περίπτωση οι επενδυτές χάνουν αγοραστική δύναμη και θα πρέπει να προχωρήσουν σε εναλλακτικές επενδύσεις.

Το πραγματικό επιτόκιο συνδέεται με το ονομαστικό επιτόκιο και τον πληθωρισμό ως εξής:

Sxesi pragmatikou epitokiou, onomastikou epitokiou kai plithorismou

Fisher Effect

Σύμφωνα με μία θεωρία του Fisher, το ονομαστικό επιτόκιο μιας οικονομίας είναι μακροπρόθεσμα ίσο με το πραγματικό επιτόκιο συν τον πληθωρισμό, οπότε μία άνοδος του πληθωρισμού θα προκαλέσει τελικά ισοδύναμη άνοδο των επιτοκίων.

άλλα είδη επιτοκίων