Προεξοφλητικό Επιτόκιο (Discount rate)

Προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που η Κεντρική Τράπεζα χρεώνει τις τράπεζες για δάνεια.

  • Μια αύξηση του προεξοφλητικού επιτοκίου μειώνει την προσφορά χρήματος.
  • Μια μείωση του προεξοφλητικού επιτοκίου αυξάνει την προσφορά χρήματος.

άλλα είδη επιτοκίων