Ρευστοποίηση / Εκκαθάριση (Liquidation)

Ρευστοποίηση είναι η εκποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού μιας επιχείρησης, σε περίπτωση πτώχευσης, προκειμένου να τα μετατρέψει σε μετρητά και να πληρώσει τους πιστωτές της.

Κατά την ρευστοποίηση, οι μέτοχοι παραδίδουν όλες τις μετοχές τους στην εταιρεία και λαμβάνουν, μετά την εξόφληση των πιστωτών της εταιρίας, το μερίδιο που τους αναλογεί από τα εναπομένοντα περιουσιακά στοιχεία και τα συσσωρευμένα κέρδη, με τις προνομιούχες μετοχές να έχουν προτεραιότητα έναντι των κοινών μετόχων.

Η ρευστοποίηση μπορεί να είναι:

  • εκούσια, αν ζητηθεί από τους μετόχους ή
  • δικαστική, αν γίνει απαιτητή στο δικαστήριο από τους πιστωτές

Εναλλακτικά ρευστοποίηση ονομάζεται και η μετατροπή χρεογράφων, όπως τα ομόλογα, σε μετρητά.