Διαχειριζόμενη Ισοτιμία (Managed float)

Διαχειριζόμενη ισοτιμία (managed float) είναι ένα σύστημα όπου οι κυβερνήσεις επεμβαίνουν με διάφορους τρόπους στην αγορά προκειμένου να μειώσουν την αβεβαιότητα των συναλλαγματικών διακυμάνσεων και να διατηρήσουν μία πιο σταθερή διακύμανση της ισοτιμίας, προκειμένου να επιτύχουν κάποιους νομισματικούς ή οικονομικούς στόχους.

Παράδειγμα:
Απότομες και μη αναμενόμενες ανατιμήσεις ενός νομίσματος ενδεχομένως να βλάψουν τις εξαγωγές, ή απότομες και μη αναμενόμενες υποτιμήσεις ενός νομίσματος να οδηγήσουν σε πληθωριστικές πιέσεις.

Οι παρεμβάσεις των κυβερνήσεων μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές:

  • είτε μέσω των κεντρικών τραπεζών, θα επέμβουν χωρίς να προσπαθήσουν να αλλάξουν την πορεία της ισοτιμίας, απλά θα προσπαθήσουν να αποφύγουν απότομες και βραχυπρόθεσμες αναταράξεις στην αγορά
  • είτε θα επέμβουν προσπαθώντας να αντισταθούν στις δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης πιο δυναμικά και μακροπρόθεσμα.

Γενικά υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά συστήματα καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

  1. Σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών
  2. Ζώνες διακύμανσης συναλλαγματικών ισοτιμιών
  3. Διαχείρισης συναλλαγματικών ισοτιμιών
  4. Ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών