Συναλλαγματική Ευκολίας (Accomodation bill of exchange)

Συναλλαγματική ευκολίας είναι μια συναλλαγματική η οποία δεν αντιπροσωπεύει καμιά συναλλαγή, αλλά εκδίδεται για ευκολία του εκδότη.