Προσφορά (Supply)

Προσφορά είναι η σχέση μεταξύ της τιμής ενός προϊόντος και της ποσότητας που προσφέρεται σε κάθε επίπεδο τιμών στη διάρκεια μια ορισμένης χρονικής περιόδου. […]

Νόμος Προσφοράς και Ζήτησης (Law of supply and demand)

Προσφορά και Ζήτηση είναι δύο ξεχωριστές δυνάμεις που η καθεμιά τους προσδιορίζεται από διαφορετικούς παράγοντες. Οι δύο αυτές δυνάμεις αλληλενεργούν στην αγορά όπου έρχονται σε επαφή αγοραστές και πωλητές. […]

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Προσφοράς (Factors affecting supply)

Προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς είναι εκείνοι οι παράγοντες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν μεταβολές στην προσφορά ενός προϊόντος και είναι οι ακόλουθοι: […]

Συνάρτηση Προσφοράς (Supply function)

Συνάρτηση προσφοράς (supply function) είναι η μαθηματική εξίσωση που περιγράφει τη σχέση της συνολικής προσφοράς ενός προϊόντος με τους παράγοντες που την προσδιορίζουν. […]

Ceteris paribus (Ceteris paribus)

Ceteris paribus είναι ένας οικονομικός όρος τον οποίο χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι για να δηλώ­σουν ότι όλες οι σχετικές μεταβλητές, εκτός από εκείνες που μελετώνται, παραμένουν αμετάβλητες. […]