Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ) (Annual percentage rate (APR))

Συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ) είναι το πραγματικό συνολικό κόστος ενός δανείου για τον καταναλωτή, εκφρασμένο σε ετήσιο ποσοστό.

Το ΣΕΠΕ περιλαμβάνει την πληρωμή των τόκων, την αποπληρωμή του εναπομείναντος κεφαλαίου, την ασφάλιση και τα λοιπά έξοδα που είναι απαραίτητα για την έκδοση του δανείου.

Σε σχέση με τα άλλα επιτόκια που αναγράφονται στα συμβόλαια των τραπεζών, το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο αποτελεί τον καλύτερο δείκτη καθώς βοηθάει τον καταναλωτή να έχει μια πιο πιο ολοκληρωμένη εικόνα όταν συγκρίνει διαφορετικά προϊόντα από διαφορετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα του δανείου.

άλλα είδη επιτοκίων