Όλα ή Τίποτα (All or None (AON))

Όλα ή Τίποτα (All or None – AON) είναι μια συγκεκριμένη εντολή ενός επενδυτή για αγορά ή πώληση ενός όγκου περιουσιακών στοιχείων με παράδοση ολόκληρης της ποσότητας αυτών, εφάπαξ και σε καθορισμένη τιμή.

Σε αντίθεση με άλλους τύπους εντολών δηλαδή, όπως η market order ή η limit order, η εντολή AON πρέπει είτε να εκτελεστεί στο σύνολο της, είτε να μην εκτελεστεί καθόλου. Αυτό αποτρέπει κάθε μερική εκπλήρωση εντολής (partial filling) και δίνει στον αγοραστή ή τον πωλητή τη δυνατότητα να πληρώσει μια συγκεκριμένη τιμή για ολόκληρο τον όγκο της συναλλαγής.

All or None (AON) στο Χρηματιστήριο

All or none (AON) είναι η ρήτρα που αφορά τη συνολική εκτέλεση μιας αγοραπωλησίας, ως προς την ποσότητα των μεριδίων ή των χρεογράφων που αυτή συμπεριλαμβάνει.

Πιο συγκεκριμένα, ο όρος αναφέρεται στο σύνολο της ποσότητας που προσφέρεται σε μια αγοραπωλησία χρεογράφων ή τίτλων μεριδίων, καθώς απόπειρες για τμηματική συναλλαγή επιφέρουν ακυρότητα στην όλη αγοραπωλησία. Συνήθως αυτός ο όρος εφαρμόζεται στην εξ ολοκλήρου εξαγορά εταιρειών.