Μέσο Σταθμικό Μηνιαίο Εισόδημα (Average weighted monthly earnings)

Μέσο σταθμικό μηνιαίο εισόδημα είναι ο μέσος μισθός ο οποίος προκύπτει από το σύνολο των αμοιβών που εισπράττει ένας εργαζόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας του, από την πρόσληψη μέχρι τη συνταξιοδότησή του. […]

Κατανομή Εισοδήματος (Allocation income)

Δίκαιη κατανομή εισοδήματος είναι η κατανομή του πλούτου κατά το δυνατό σε ίσα και δίκαια μέρη μεταξύ των ατόμων ή των κοινωνικών ομάδων, στόχος οικονομικής πολιτικής που αποτελεί πρώτιστη φροντίδα για κάθε χώρα. […]

Υπόθεση Σχετικού Εισοδήματος (Relative income hypothesis)

Η υπόθεση του σχετικού εισοδήματος βασίζεται στην άποψη ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών δεν εχει ως μοναδικό επίκεντρο την ατομική χρησιμότητα ή το τρέχον τους εισόδημα αλλά εξαρτάται κι από εκείνη των άλλων καταναλωτών. […]

Ιδιωτικό Διαθέσιμο Εισόδημα (Disposable personal income)

Ιδιωτικό διαθέσιμο εισόδημα είναι το εισόδημα που ο ιδιωτικός τομέας έχει στη διάθεση του να δαπανήσει και ισούται με το εισόδημα που προκύπτει από ιδιωτικές δραστηριότητες συν τις αμοιβές που λαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας από το δημόσιο μείον τους φόρους που καταβάλλονται στο Δημόσιο. […]