Κατανομή Εισοδήματος (Allocation income)

Δίκαιη κατανομή εισοδήματος είναι η κατανομή του πλούτου κατά το δυνατό σε ίσα και δίκαια μέρη μεταξύ των ατόμων ή των κοινωνικών ομάδων, στόχος οικονομικής πολιτικής που αποτελεί πρώτιστη φροντίδα για κάθε χώρα.

Για το λόγο αυτό υπάρχουν ειδικές μετρήσεις δεικτών (δείκτες κατανομής εισοδήματος) που εμφανίζουν τόσο την κατανομή όσο και την ανισοκατανομή του πλούτου. Οι μετρήσεις αυτές έχουν ως βάση τις δηλώσεις του φόρου εισοδήματος, λαμβανομένης υπόψη και της φοροδιαφυγής.