Διευκόλυνση Οριακής Χρηματοδότησης (Marginal lending facility)

Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης είναι μια πάγια διευκόλυνση που παρέχει το Ευρωσύστημα και την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι αντισυμβαλλόμενοι για να […]

Διευκόλυνση Αποδοχής Καταθέσεων (Deposit facility)

Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων είναι μια πάγια διευκόλυνση την οποία παρέχει το Ευρωσύστημα και την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι αντισυμβαλλόμενοι για να […]

Πράξη Κύριας Αναχρηματοδότησης (Main refinancing operation)

Πράξη κύριας αναχρηματοδότησης είναι μια τακτική πράξη ανοικτής αγοράς που διενεργείται από το Ευρωσύστημα με τη μορφή αντιστρεπτέας συναλλαγής. […]

Βασικά Επιτόκια ΕΚΤ (ECB interest rates)

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ είναι τα επιτόκια που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αντανακλούν την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). […]