Τριτεγγυημένη Επιταγή (Third guarantor cheque / check)

Τριτεγγυημένη επιταγή είναι μια επιταγή της οποίας το ποσό της πληρωμής ασφαλίζεται ολικά ή μερικά με τριτεγγύηση, δηλαδή με την υπογραφή τρίτου προσώπου επί του σώματος της επιταγής.

Είδη Επιταγών

Γενικότερα, υπάρχουν διάφορα είδη επιταγών όπως: