Άμεση Δικαιόχρηση (Direct franchising)

Άμεση δικαιόχρηση (direct franchising) είναι το franchise στο οποίο ο δικαιοπάροχος (franchisor), ο οποίος έχει την έδρα του σε μια δεδομένη χώρα, χορηγεί δικαιώματα και παρέχει εκπαίδευση απευθείας σε μεμονωμένους δικαιοδόχους (franchisees) που δραστηριοποιούνται στην χώρα καταγωγής τους.

Εκτός της απευθείας ανάθεσης σε τοπικό franchisee και την παροχή βοήθειας από την έδρα του, ο franchisor μπορεί να επιλέξει να αναπτύξει ο ίδιος τοπική παρουσία στην γεωγραφική περιοχή που τον ενδιαφέρει. Τα δύο αυτά είδη ονομάζονται direct unit franchising και direct investment franchising αντίστοιχα.