Δικαιόχρηση (Franchising)

Δικαιόχρηση (franchising) είναι μια σύμβαση εμπορικής συνεργασίας μεταξύ δύο επιχειρήσεων, όπου το ένα μέλος (δικαιοδόχος – franchisee) αγοράζει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα συστήματα, τις διαδικασίες, τα εμπορικά σήματα (trademarks), […]

Άμεση Δικαιόχρηση (Direct franchising)

Άμεση δικαιόχρηση είναι το franchise στο οποίο ο δικαιοπάροχος χορηγεί δικαιώματα και παρέχει εκπαίδευση απευθείας σε μεμονωμένους δικαιοδόχους που δραστηριοποιούνται στην χώρα καταγωγής τους. […]

Going Concern Franchising (Going concern franchising)

Going concern franchising είναι μια μορφή δικαιόχρησης (franchising) στην οποία ο δικαιοπάροχος (franchisor) ανοίγει και λειτουργεί ένα κατάστημα ως ιδιοκτησία της εταιρίας και το μεταπωλεί στη συνέχεια σε έναν δικαιοδόχο (franchisee). […]

Master Franchising (Master franchising)

Master franchising είναι ένα είδος δικαιόχρησης (franchising), στο οποίο o δικαιοπάροχος (franchisor) παραχωρεί σε έναν κύριο δικαιοδόχο (master franchisee) το δικαίωμα να παρέχει όλο το εύρος των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του σε μια […]

Με το κλειδί στο χέρι (Turnkey franchising)

Με το κλειδί στο χέρι (turnkey) franchising είναι η μέθοδος δικαιόχρησης στην οποία ο δικαιοπάροχος (franchisor) στήνει ένα κατάστημα με τη συνεργασία του δικαιοδόχου (franchisee) αλλά αναλαμβάνει ο ίδιος την πλήρη υλοποίηση του project. […]

Product Distribution Franchise (Product distribution franchise)

Product distribution franchise είναι μια μορφή δικαιόχρησης στην οποία ο δικαιοδόχος (franchisee) πουλάει τα προϊόντα που παρέχονται από τον δικαιοπάροχο (franchisor) χωρίς να χρησιμοποιεί τις μεθόδους ή την τεχνογνωσία του. […]

Δικαιόχρηση Multi-unit (Multi-unit franchising)

Multi-unit franchising είναι ένα είδος δικαιόχρησης (franchising) στο οποίο ο δικαιοδόχος (franchisee) έχει την ευκαιρία να ανοίξει περισσότερες από μία μονάδες franchise, τις οποίες διαχειρίζεται σε πιο υψηλό διοικητικό επίπεδο. […]

Δικαιοδόχος (Franchisee)

Δικαιοδόχος είναι το μέλος εκείνο σε μια δικαιόχρηση, όπου αγοράζει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα συστήματα, τις διαδικασίες, τα εμπορικά σήματα, τις ευρεσιτεχνίες και την τεχνογνωσία του δικαιοπαρόχου (franchisor) προκειμένου […]