Αναλογιστική Βάση (Actuarial basis)

Αναλογιστική βάση είναι ο όρος ο οποίος αφορά τους αριθμούς, τα γεγονότα ή τις προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη μιας αναλογιστικής μελέτης στα ασφαλιστικά συμβόλαια.