Αναπροσαρμοζόμενη Ασφάλεια Ζωής (Adjustable life insurance)

Αναπροσαρμοζόμενη ασφάλεια ζωής είναι ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο ζωής με αναπροσαρμοζόμενο ασφάλιστρο.