Αναλογιστική Βάση (Actuarial basis)

Αναλογιστική βάση είναι ο όρος ο οποίος αφορά τους αριθμούς, τα γεγονότα ή τις προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη μιας αναλογιστικής μελέτης στα ασφαλιστικά συμβόλαια.

Ρήτρα Τυχαίου Θανάτου (Accidental death benefit clause)

Ρήτρα τυχαίου θανάτου είναι μια ρήτρα στα ασφαλιστήρια ζωής που αφορά την καταβολή ενός επιπλέον ποσού ίσου με το ποσό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όταν ο θάνατος του ασφαλιζομένου προέλθει από ορισμένα τυχαία περιστατικά. […]

Κίνδυνος Ατυχήματος (Accident risk / perils)

Κίνδυνος ατυχήματος είναι η πιθανότητα που υπάρχει να συμβεί ένα ατύχημα κατά την εκτέλεση μιας εργασίας. Η έκθεση και η συχνότητα εμπλοκής σε ατυχήματα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στα ανάλογα ασφαλιστικά συμβόλαια. […]

Aσφαλιστικό Συμβόλαιο / Ασφάλεια Ατυχημάτων (Accident insurance)

Ασφαλιστικό συμβόλαιο / Ασφάλεια ατυχημάτων είναι η ασφάλεια που καλύπτει σωματικές βλάβες ή θάνατο εργαζομένου που προέρχεται από ατύχημα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ασφαλειών προσωπικών ατυχημάτων με […]