Απόδοση Διατραπεζικών Καταθέσεων (Interbank deposits return)

Η απόδοση των διατραπεζικών καταθέσεων υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο:

Απόδοση διατραπεζικών καταθέσεων (interbank deposits return) - Ευρετήριο

όπου:
P = ονομαστική αξία της κατάθεσης
c = ετησιοποιημένο επιτόκιο της κατάθεσης
r = απόδοση διατραπεζικών καταθέσεων
δ = ο αριθμός των ημερών μέχρι τη λήξη της κατάθεσης

Παράδειγμα:
Έστω ότι έγινε κατάθεση στη διατραπεζική αγορά της Γερμανίας 1.000.000€, με ετήσιο επιτόκιο κατάθεσης 5% και διάρκεια κατάθεσης 30 ημέρες.

Η αναμενόμενη απόδοση της κατάθεσης θα είναι:
r = 1.000.000 * 0,05 * (30 / 365) = 4.109€