Μέθοδος Τραπεζικού Προεξοφλητικού Επιτοκίου (Bank discount rate method)

Η μέθοδος του τραπεζικού προεξοφλητικού επιτοκίου χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης προϊόντων που δεν αποδίδουν τόκο αλλά πωλούνται με discount επί της ονομαστικής αξίας τους, όπως τα έντοκα γραμμάτια Δημοσίου. […]

Σε αυτήν την περίπτωση η απόδοση του επενδυτή προέρχεται από την διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της ονομαστικής αξίας.

Μέθοδος add-on Απόδοσης (Add-on return method)

Μέθοδος add-on απόδοσης είναι μία μέθοδος μέτρησης επενδυτικής απόδοσης και χρησιμοποιείται κυρίως για προϊόντα καταθέσεων που εκδίδονται στην τιμή των 100 και οι τόκοι προστίθενται στο τέλος. […]

Μέθοδος Ισοδύναμου Απόδοσης Ομολόγου (Bond equivalent yield)

Μέθοδος της ισοδύναμου απόδοσης ομολόγου είναι η μέθοδος κατά την οποία η απόδοση ισούται με το επιτόκιο που εξισώνει την Παρούσα Αξία όλων των μελλοντικών χρηματικών ροών και του τελικού κεφαλαίου, με την τρέχουσα τιμή αγοράς. […]