Δάνειο Balloon (Balloon loan)

Δάνειο balloon είναι ένα μακροπρόθεσμο δάνειο που απαιτεί μία μόνο πληρωμή (balloon payment) κατά τη λήξη του. Αντί δηλαδή της ύπαρξης τακτικών μηνιαίων ή ετήσιων πληρωμών απαιτείται μία μοναδική πληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων στο τέλος.

Ο δανειζόμενος έχει το πλεονέκτημα της εκμετάλλευσης όλου του ποσού του δανείου καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού, με την αυστηρή προϋπόθεση όμως να καταβάλει στη λήξη του δανείου όλο το ποσό μαζί με τους τόκους.

Συνήθως, τα δάνεια αυτού του τύπου συνάπτονται για σκοπούς αναχρηματοδότησης παλαιών δανείων ή εξόφλησης ταμειακών υποχρεώσεων όταν οι ροές των εισπράξεων και των πληρωμών μιας εταιρίας δεν συμπίπτουν χρονικά.