Ελεύθερα Αγαθά (Free goods)

Ελεύθερα αγαθά είναι τα αγαθά που δεν υπόκεινται στον περιορισμό της στενότητας και των οποίων οι ποσότητες είναι μεγαλύτερες από εκείνες που χρειάζονται για να ικανοποιηθούν οι αντίστοιχες ανάγκες.

Παράδειγμα:
Το νερό της θάλασσας και ο ήλιος αποτελούν αγαθά τα οποία μπορούν να καταναλωθούν χωρίς τον φόβο εξάντλησης τους.

Το αντίθετο των ελεύθερων αγαθών είναι τα οικονομικά αγαθά.