Οικονομική Ανάπτυξη / Μεγέθυνση (Economic growth)

Οικονομική ανάπτυξη / οικονομική μεγέθυνση είναι η αυξανόμενη δυνατότητα μιας κοινωνίας να ικανοποιεί τις οικονομικές ανάγκες των μελών με το πέρασμα του χρόνου, συνέπεια της αύξησης των διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών.

Παράδειγμα:
Η αύξηση του πληθυσμού συνεπάγεται και αύξηση του εργατικού δυναμικού σε μια κοινωνία.

Επίσης με τον καιρό αυξάνονται το κτήρια, τα μηχανήματα και άλλα στοιχεία του υλικού κεφαλαίου (capital) που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, ενώ οι εξελίξεις στην τεχνολογία και οι επιστημονικές έρευνες επιτρέπουν συνήθως την καλύτερη αξιοποίηση ορισμένων πρώτων υλών, την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων ορυκτών ή την εκμετάλλευση κοιτασμάτων που προηγουμένως ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθούν.