Οικονομικά Αγαθά / Προϊόντα / Εμπορεύματα (Economic goods / Commodities)

Οικονομικά αγαθά είναι τα αγαθά που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παραγωγικής προσπάθειας του ανθρώπου.

Τα οικονομικά αγαθά ονομάζονται επίσης προϊόντα, επειδή παράγονται με κάποια διαδικασία, ή εμπορεύματα, επειδή γίνονται αντικείμενα αγοραπωλησίας, ενώ αποτελούν αντικείμενο μελέτης της οικονομικής επιστήμης.

Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών είναι ότι βρίσκονται σε περιορισμένες ποσότητες σε σχέση με τις ανάγκες που ικανοποιούν, υπόκεινται δηλαδή στον περιορισμό της στενότητας.

Τα αγαθά μπορεί να ταξινομηθούν σε κατηγορίες με βάση διάφορα κριτήρια:

Υλικά και Άυλα αγαθά ή Υπηρεσίες

Τα αγαθά μπορούν να είναι είτε υλικά όπως τα τρόφιμα και τα ρούχα, είτε άυλα αγαθά ή υπηρεσίες, όπως μία συναυλία.

Στα άυλα αγαθά περιλαμβάνονται και διάφορες καταστάσεις ή μορφές ενέργειας, όπως η θερμότητα το χειμώνα, το φως το βράδυ κτλ.

Διαρκή και Καταναλωτά Αγαθά

Διαρκή αγαθά είναι εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές για τον ίδιο σκοπό, χωρίς να μεταβληθεί η φυσική τους υπόσταση.

Παράδειγμα:
Τα έπιπλα και τα αυτοκίνητα είναι προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνεχώς χωρίς να αλλοιώνονται.

Καταναλωτά είναι εκείνα που μόνο μια φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που έχουν παραχθεί.

Παράδειγμα:
Η βενζίνη στο αμάξι χρησιμοποιείται μία μόνο φορά και μετά πρέπει να ανανεωθεί, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα τρόφιμα.

Κεφαλαιουχικά / Επενδυτικά και Καταναλωτικά Αγαθά

Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία από την οποία παράγονται άλλα αγαθά.

Παράδειγμα:
Το ψυγείο που χρησιμοποιεί ένα supermarket για να συντηρεί τα τρόφιμα που θα πουλήσει αργότερα στους καταναλωτές.

Καταναλωτικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου, δηλαδή για κατανάλωση.

Παράδειγμα:
Το ψυγείο που χρησιμοποιεί ένας ιδιώτης για να συντηρήσει τρόφιμα στο σπίτι του.

Ένα αγαθό μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μια κατηγορίες.

Παράδειγμα:
Το αναψυκτικό είναι υλικό, καταναλωτό και καταναλωτικό αγαθό, ενώ το αυτοκίνητο ενός ιδιώτη είναι υλικό, διαρκές και καταναλωτικό αγαθό.

Το αντίθετο των οικονομικών αγαθών είναι τα ελεύθερα αγαθά.

Εμπορεύματα στις Χρηματαγορές

Εμπορεύματα (commodities) είναι τα αγαθά, μέταλλα, ή άλλη τυποποιημένη φυσική ουσία που οι επενδυτές αγοράζουν και πωλούν συνήθως μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (commodity futures).

Η διαπραγμάτευση και η αγοραπωλησία των εμπορευμάτων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Τα πιο γνωστά συμβόλαια των commodities μπορούν να διακριθούν σε ευρύτερες κατηγορίες όπως ενέργεια (πετρέλαιο, φυσικό αέριο), μέταλλα (χρυσός, άργυρος, χαλκός, μόλυβδος, ψευδάργυρος, νίκελ κλπ), δημητριακά, τρόφιμα και κλωστοϋφαντουργικά.