Οικονομική Επιστήμη (Economics)

Οικονομική επιστήμη είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των τρόπων αξιοποίησης των περιορισμένων παραγωγικών συντελεστών που διαθέτουν οι κοινωνίες για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και για τη διανομή αυτών […]

Ελεύθερα Αγαθά (Free goods)

Ελεύθερα αγαθά είναι τα αγαθά που δεν υπόκεινται στον περιορισμό της στενότητας και των οποίων οι ποσότητες είναι μεγαλύτερες από εκείνες που χρειάζονται για να ικανοποιηθούν οι αντίστοιχες ανάγκες. […]

Οικονομική Ανάπτυξη / Μεγέθυνση (Economic growth)

Οικονομική ανάπτυξη / οικονομική μεγέθυνση είναι η αυξανόμενη δυνατότητα μιας κοινωνίας να ικανοποιεί τις οικονομικές ανάγκες των μελών με το πέρασμα του χρόνου, συνέπεια της αύξησης των διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών. […]

Πρόβλημα της Στενότητας (Scarcity problem)

Πρόβλημα της στενότητας είναι το πρόβλημα της ανεπάρκειας αγαθών και υπηρεσιών για την ποσοτική και ποιοτική ικανοποίηση όλων των αναγκών των μελών μιας κοινωνίας. […]