Εξισορροπητικός Δανεισμός (Balancing borrowing)

Εξισορροπητικός δανεισμός είναι ο δανεισμός του Δημοσίου από το εξωτερικό προκειμένου να καλυφθεί τυχόν έλλειμμα που παρουσιάστηκε στο ισοζύγιο πληρωμών.

Το ποσό του δανείου συνήθως ανέρχεται στο ύψος του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών, καθώς αυτό προκύπτει από το άθροισμα των ανοιγμάτων που εμφανίζουν το εμπορικό ισοζύγιο, το ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών και της καθαρής εισροής που εμφανίζουν τα ιδιωτικά κεφάλαια.