Εξισορροπητικός Κερδοσκόπος (Arbitrageur)

Εξισορροπητικός κερδοσκόπος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενεργεί πράξεις εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage).