Μοντέλα Χωρίς Δυνατότητα Κερδοσκοπίας (Arbitrage-free models)

Μοντέλα χωρίς δυνατότητα κερδοσκοπίας (arbitrage-free models) είναι μοντέλα τιμολόγησης συμβολαίων δικαιωμάτων χωρίς την ύπαρξη δυνατοτήτων arbitrage.