Ομόλογο Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage bond)

Ομόλογο εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage bond) είναι ένα χρεωστικό ομόλογο με χαμηλό επιτόκιο, που εκδίδεται από μία δημοτική αρχή πριν από τη λήξη ενός υπάρχοντος ομολόγου το οποίο έχει υψηλότερο επιτόκιο.

Το κεφάλαιο και οι τόκοι του χρεωστικού ομολόγου χαμηλού επιτοκίου επενδύονται σε χρεόγραφα του θησαυροφυλακίου μέχρι την ημέρα αποπληρωμής του ομολόγου με το μεγαλύτερο επιτόκιο.