Μοντέλα Χωρίς Δυνατότητα Κερδοσκοπίας (Arbitrage-free models)

Μοντέλα χωρίς δυνατότητα κερδοσκοπίας (arbitrage-free models) είναι μοντέλα τιμολόγησης συμβολαίων δικαιωμάτων χωρίς την ύπαρξη δυνατοτήτων arbitrage.

Ομόλογο Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage bond)

Ομόλογο εξισορροπητικής κερδοσκοπίας είναι ένα χρεωστικό ομόλογο με χαμηλό επιτόκιο, που εκδίδεται από μία δημοτική αρχή πριν από τη λήξη ενός υπάρχοντος ομολόγου το οποίο έχει υψηλότερο επιτόκιο. […]

Τριγωνικό Arbitrage (Triangular arbitrage)

Τριγωνικό arbitrage είναι μια διαδικασία κατά την οποία μπορεί ένας επενδυτής να βγάλει ακίνδυνο κέρδος εκμεταλλευόμενος την ανισορροπία μεταξύ τριών αγορών συναλλάγματος. […]

Εξισορροπητική Κερδοσκοπία (Arbitrage)

Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage) είναι η ταυτόχρονη αγορά και πώληση της ίδιας (ή παρόμοιας) επένδυσης σε δύο διαφορετικές αγορές με δύο διαφορετικές τιμές, στρατηγική η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κέρδη χωρίς την ανάληψη κινδύνου. […]