Φαινόμενο της Πλαισίωσης Προοπτικής (Framing)

Φαινόμενο πλαισίωσης προοπτικής είναι η παρατήρηση ότι ο τρόπος που παρουσιάζεται (πλαισιώνεται) μία προοπτική επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις ενός επενδυτή. […]

Σύνδρομο Προσωπικής Επιλογής (Touchy-feely syndrome)

Σύνδρομο της προσωπικής επιλογής είναι η παρατήρηση ότι οι επενδυτές τείνουν να υπερεκτιμούν πράγματα τα οποία έχουν επιλέξει προσωπικά ή που έχουν αγγίξει. […]

Φόβος της Μετάνοιας (Fear of regret)

Φόβος της μετάνοιας είναι ο ευριστικός κανόνας που παρατηρείται όταν οι επενδυτές, προκειμένου να αποφύγουν το συναίσθημα της μετάνοιας που θα προκύψει από μια λανθασμένη τους απόφαση, μπορεί να πάρουν αποφάσεις που δεν είναι ορθολογικές. […]

Αγκίστρωση (Anchoring)

Αγκίστρωση είναι η τάση που έχουν οι άνθρωποι να στηρίζονται υπερβολικά σε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων, αγνοώντας το υπόλοιπο κομμάτι της συνολικής πληροφόρησης. […]

Υπεραυτοπεποίθηση / Υπερεμπιστοσύνη (Overconfidence)

Υπεραυτοπεποίθηση είναι η τάση των ανθρώπων να βλέπουν τις επιλογές τους ως ορθολογικές και να έχουν υπερβολική εμπιστοσύνη (overconfidence) στις επιλογές τους, ειδικά σε γνωστικά αντικείμενα για τα οποία έχουν κάποια γνώση. […]

Αγελαία Συμπεριφορά / Ψυχολογία της Αγέλης (Herd behavior)

Αγελαία συμπεριφορά ή ψυχολογία της αγέλης είναι ο τρόπος που δραστηριοποιείται και συμπεριφέρεται μια ομάδα επενδυτών, χωρίς προγραμματισμένη κατεύθυνση, σαν αγέλη, μιμούμενοι συμπεριφορές άλλων επενδυτών στις αγορές. […]