Μεροληψία Διαθεσιμότητας (Availability bias)

Μεροληψία διαθεσιμότητας είναι η τάση των ατόμων να δίνουν μεγαλύτερες πιθανότητες το πιο έντονο ή συναισθηματικά φορτισμένο ενδεχόμενο ή να κάνουν μεροληπτικές κρίσεις σχετικά με την πιθανότητα να συμβεί ένα γεγονός, με βάση το […]

Υπερβολική Μεταβλητότητα (Excessive volatility)

Υπερβολική μεταβλητότητα θεωρείται ότι υπάρχει όταν οι τιμές των μετοχών παρουσιάζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε σχέση με αυτή που δικαιολογείται από τις τιμές που προκύπτουν από την παρούσα αξία των μελλοντικών ροών. […]

Ψευδαίσθηση του Ελέγχου (Illusion of control)

Ψευδαίσθηση του ελέγχου ονομάζεται η τάση που έχουν οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι έχουν τον έλεγχο ή ότι μπορούν να επηρεάσουν γεγονότα πάνω στα οποία δεν έχουν καμία πραγματική επιρροή. […]

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (Behavioral finance / Behavioral economics)

Συμπεριφορική χρηματοοικονομική είναι ένας κλάδος των χρηματοοικονομικών που προσπαθεί να εξηγήσει φαινόμενα στην επενδυτική πρακτική που δεν μπορούν να εξηγηθούν με βάση την θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς, δηλαδή […]

Κανόνας του Bayes (Bayes rule)

Κανόνας του Bayes είναι στη στατιστική ο κανόνας που ορίζει ότι οι προγενέστερες πιθανότητες και οι νέες πληροφορίες οδηγούν στις μεταγενέστερες πιθανότητες. […]

Γρίφος της Απόδοσης των Μετοχών (Equity premium puzzle)

Γρίφος της απόδοσης των μετοχών είναι η ανεξήγητα υψηλή απόδοση που προσφέρουν ορισμένες μετοχές σε σχέση με αυτή που προκύπτει εάν χρησιμοποιηθούν ορθολογικά υποδείγματα αποτίμησης. […]

Θεμελιώδης Αξία (Fundamental value)

Θεμελιώδης αξία ονομάζεται η Καθαρή Παρούσα Αξία των μελλοντικών χρηματικών ροών, χρησιμοποιώντας για προεξοφλητικό επιτόκιο, αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στον ενσωματωμένο κίνδυνο.

Γρίφος των Μερισμάτων (Dividend puzzle)

Γρίφος των μερισμάτων είναι η μη ορθολογική συμπεριφορά των επενδυτών να προτιμούν τις επιχειρήσεις που δίνουν μερίσματα αντί να επανεπενδύουν τα κέρδη τους. […]

Φαινόμενο της Δευτέρας (Monday effect)

Φαινόμενο της Δευτέρας είναι μια θεωρία που αναφέρει ότι οι αποδόσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο τις Δευτέρες θα ακολουθήσουν την τάση που υπήρχε την αμέσως προηγούμενη Παρασκευή. […]

Φαινόμενο του Ιανουαρίου (January effect)

Φαινόμενο του Ιανουαρίου είναι μια ημερολογιακή ανωμαλία που συναντάται στην χρηματαγορά, κατά την οποία οι αποδόσεις των μετοχών τον μήνα Ιανουάριο δείναι πολύ υψηλότερες από τις αποδόσεις των υπόλοιπων μηνών του χρόνου. […]