Τραπεζικά Αποθεματικά (Bank reserves)

Τραπεζικά αποθεματικά μιας τράπεζας είναι τα μετρητά που έχει η κάθε τράπεζα για να καλύψει τις τρέχουσες οικονομικές συναλλαγές της.