Τραπεζικός Επίτροπος (Banking ombudsman)

Τραπεζικός Επίτροπος είναι ο ανώτερος τραπεζικός υπάλληλος, εξουσιοδοτημένος να επιλύει διαφορές ή διαφωνίες μεταξύ τραπεζών και πελατών σχετικά με τη λειτουργία των τραπεζικών υπηρεσιών και τη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών.

Ο Επίτροπος μπορεί να επιβάλει ακόμα και πρόστιμα μέχρις ενός ορισμένου ποσού στις περιπτώσεις π.χ. καταχρήσεων ή καταχρηστικών αποφάσεων. Η απόφασή του για επιβολή προστίμων υπόκειται σε έφεση ενώπιον αρμόδιας Δικαστικής Αρχής.

Κυβερνητικός Επίτροπος

Μία παραλλαγή του Τραπεζικού Επιτρόπου είναι ο Κυβερνητικός Επίτροπος, ο οποίος διορίζεται από την κυβέρνηση σε περίπτωση που ανακύπτουν σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία μιας τράπεζας και ως εκ τούτου αντικαθίσταται η Διοίκηση της Τράπεζας από τον Κυβερνητικό Επίτροπο.