Τραπεζικός Επίτροπος (Banking ombudsman)

Τραπεζικός Επίτροπος είναι ο ανώτερος τραπεζικός υπάλληλος, εξουσιοδοτημένος να επιλύει διαφορές ή διαφωνίες μεταξύ τραπεζών και πελατών σχετικά με τη λειτουργία των τραπεζικών υπηρεσιών και τη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών. […]

Τραπεζικές Συστάσεις (Bank reference)

Τραπεζικές συστάσεις είναι τα ονόματα των τραπεζών με τις οποίες συναλλάσσεται μια επιχείρηση και χρησιμοποιούνται για να αποδεικνύεται η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.

Συμφωνία Τραπεζικών Λογαριασμών (Bank reconciliation)

Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών είναι η διαδικασία της τακτικής συμφωνίας των λογαριασμών μιας τράπεζας με τους πελάτες της. Ελέγχει δηλαδή εάν τα στοιχεία που υπάρχουν […]

Πτώχευση Τράπεζας (Bank insolvency)

Πτώχευση Τράπεζας είναι η περίπτωση στην οποία τα κεφάλαια μιας τράπεζας μειωθούν επικίνδυνα, οπότε η Κεντρική Τράπεζα ή το κράτος αποφασίζουν για το κλείσιμο ή την εκκαθάριση της.

Τραπεζικές Χορηγήσεις (Bank financing)

Τραπεζικές xορηγήσεις είναι μια βασική λειτουργία των τραπεζών και υλοποιείται με την παροχή πιστώσεων και δανείων. Βασικά είδη χορηγήσεων, από την άποψη της […]

Τραπεζική Κατάρρευση (Bank failure)

Τραπεζική κατάρρευση είναι ένα γεγονός που αντιμετωπίζεται πολύ αρνητικά σε μια οικονομία, αφού η αξιοπιστία των τραπεζών αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο τους. Μια πτώχευση μπορεί να οδηγήσει σε κρίσεις πανικού και […]