Τραπεζικός Επίτροπος (Banking ombudsman)

Τραπεζικός Επίτροπος είναι ο ανώτερος τραπεζικός υπάλληλος, εξουσιοδοτημένος να επιλύει διαφορές ή διαφωνίες μεταξύ τραπεζών και πελατών σχετικά με τη λειτουργία των τραπεζικών υπηρεσιών και τη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών. […]

Τραπεζικές Συστάσεις (Bank reference)

Τραπεζικές συστάσεις είναι τα ονόματα των τραπεζών με τις οποίες συναλλάσσεται μια επιχείρηση και χρησιμοποιούνται για να αποδεικνύεται η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.