Τραπεζικές Συστάσεις (Bank reference)

Τραπεζικές συστάσεις είναι τα ονόματα των τραπεζών με τις οποίες συναλλάσσεται μια επιχείρηση και χρησιμοποιούνται για να αποδεικνύεται η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.