Θεωρία του Μπάνιου (Bathtub theorem)

Θεωρία του μπάνιου είναι η θεωρία σύμφωνα με την οποία το απόθεμα των έτοιμων προϊόντων και η διάθεση αυτών παρομοιάζεται με το νερό μιας μπανιέρας.
Με εισροή […]

Τμηματική Παραγωγή / Επεξεργασία (Batch production / processing )

Τμηματική παραγωγή είναι η παραγωγή στην οποία η πρώτη ύλη ενός προϊόντος παραλαμβάνεται για να επεξεργαστεί κατά τμήματα.

Basket Trade (Basket trade)

Basket trade είναι μια συναλλαγή στο χρηματιστήριο ή σε μια παράλληλη αγορά, η οποία περιλαμβάνει μια ομάδα αντικειμένων, αντί ενός μόνου, δηλαδή ένα καλάθι χρεογράφων.

Basket Pegger (Basket pegger)

Basket pegger είναι ένας όρος που αφορά μια οικονομία η οποία καθορίζει την ισοτιμία του εθνικού της νομίσματος σε σχέση μ’ ένα καλάθι νομισμάτων και όχι μόνο με ένα νόμισμα.

Καλάθι Νομισμάτων (Basket of currencies)

Καλάθι νομισμάτων είναι η σύνθεση μιας νομισματικής μονάδας ή ενός δείκτη από τα εθνικά νομίσματα διαφόρων χωρών, που μετέχουν στο καλάθι σε ποσοστό ανάλογο της αξίας του νομίσματός τους. Οι δείκτες που σχηματίζονται από αυτά τα καλάθια […]

Υπεράκτιες Εταιρείες (Offshore companies)

Υπεράκτιες εταιρείες είναι οι εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα και αναπτύσσουν τη δράση τους σε άλλες χώρες προκειμένου να […]

Καλάθι των Καταναλωτικών Αγαθών & Υπηρεσιών / Καλάθι της Νοικοκυράς (Basket of goods)

Το καλάθι των καταναλωτικών αγαθών & υπηρεσιών ή αλλιώς καλάθι της νοικοκυράς είναι μια ομάδα προϊόντων και υπηρεσιών που καταναλώνει ο μέσος πολίτης και χρησιμεύει για να διαπιστωθεί η κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη του […]

Φορτωτική (Bill of lading)

Φορτωτική είναι έγγραφο που εκδίδεται από ένα μεταφορέα και πιστοποιεί ότι συγκεκριμένα εμπορεύματα φορτώθηκαν για αποστολή σε ορισμένο τόπο και θα παραδοθούν σε συγκεκριμένο παραλήπτη. Η φορτωτική ενσωματώνει τους όρους της […]

Τραπεζική Αποδιαμεσολάβηση (Banking disintermediation)

Τραπεζική αποδιαμεσολάβηση είναι η απόσυρση καταθέσεων από τις τράπεζες και η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων αυτών για την αγορά διαπραγματεύσιμων χρεογράφων. Γενικότερα, είναι η απομάκρυνση υπηρεσιών και […]