Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών (Balance of external payments)

Ισοζύγια εξωτερικών συναλλαγών είναι το Ισοζύγιο που εμφανίζει το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών που έχει μια χώρα με άλλες χώρες, μέσα σε μια ορισμένη οικονομική περίοδο.

Σε αυτό εμφανίζονται τόσο οι εισπράξεις που προέρχονται από τις χώρες αυτές, όσο και οι πληρωμές που γίνονται από τη χώρα σε άλλες χώρες. Με τον τρόπο αυτό εμφανίζονται στο Ισοζύγιο όλες οι εξωτερικές συναλλαγές της χώρας.

Το Ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών συνοδεύεται και αναλύεται από τα επιμέρους Ισοζύγια:

Δεδομένου ότι το Ισοζύγιο πληρωμών βρίσκεται πάντοτε σε ισορροπία, το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους αποτελεσμάτων των Ισοζυγίων: α) εμπορικών, β) κεφαλαίων και γ) άδηλων πόρων (ή συναλλαγών).

Με τον τρόπο αυτό το τελικό αποτέλεσμα ταυτίζεται με τη μεταβολή που επέρχεται στα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας, καθώς, για να εξισορροπηθεί, πολλές φορές πραγματοποιείται δανεισμός του Δημοσίου, ο οποίος προκύπτει από το σύνολο του ανοίγματος που παρουσιάζουν το εμπορικό Ισοζύγιο, οι άδηλοι πόροι ή συναλλαγές και η καθαρή εισροή των αυτόνομων ιδιωτικών κεφαλαίων από το εσωτερικό ή το εξωτερικό.