Χρεόγραφο Βαρόμετρο (Barometer security)

Χρεόγραφο βαρόμετρο είναι ένα χρεόγραφο του οποίου η τιμή συμβαδίζει με τις ανοδικές ή τις καθοδικές τάσεις της αγοράς και ως εκ τούτου θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα για την πορεία της οικονομίας.

Τραπεζικός Επίτροπος (Banking ombudsman)

Τραπεζικός Επίτροπος είναι ο ανώτερος τραπεζικός υπάλληλος, εξουσιοδοτημένος να επιλύει διαφορές ή διαφωνίες μεταξύ τραπεζών και πελατών σχετικά με τη λειτουργία των τραπεζικών υπηρεσιών και τη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών. […]

Τραπεζικές Συστάσεις (Bank reference)

Τραπεζικές συστάσεις είναι τα ονόματα των τραπεζών με τις οποίες συναλλάσσεται μια επιχείρηση και χρησιμοποιούνται για να αποδεικνύεται η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.

Συμφωνία Τραπεζικών Λογαριασμών (Bank reconciliation)

Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών είναι η διαδικασία της τακτικής συμφωνίας των λογαριασμών μιας τράπεζας με τους πελάτες της. Ελέγχει δηλαδή εάν τα στοιχεία που υπάρχουν […]