Ειδικές Τραπεζικές Επιταγές (Bank money order)

Bank money order είναι ειδικές τραπεζικές επιταγές, οι οποίες μπορούν να εξαργυρωθούν σε άλλη τράπεζα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και αφορούν συνήθως προκαθορισμένες ονομαστικές αξίες. […]

Τραπεζική Ρευστότητα (Bank liquidity)

Τραπεζική ρευστότητα είναι η σχέση ανάμεσα στο καθαρό Ενεργητικό των τραπεζών κατάλληλα επενδυμένου και στις Υποχρεώσεις τους. Οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες […]

Αρχή της Αντιστοίχισης (Matching concept)

Αρχή της αντιστοίχισης είναι μια λογιστική αρχή σύμφωνα με την οποία, προκειμένου να υπολογιστεί το κέρδος μιας λογιστικής χρήσης πρέπει τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα να αναφέρονται σε περίοδο 365 ημερών.

Πτώχευση Τράπεζας (Bank insolvency)

Πτώχευση Τράπεζας είναι η περίπτωση στην οποία τα κεφάλαια μιας τράπεζας μειωθούν επικίνδυνα, οπότε η Κεντρική Τράπεζα ή το κράτος αποφασίζουν για το κλείσιμο ή την εκκαθάριση της.

Τραπεζικές Χορηγήσεις (Bank financing)

Τραπεζικές xορηγήσεις είναι μια βασική λειτουργία των τραπεζών και υλοποιείται με την παροχή πιστώσεων και δανείων. Βασικά είδη χορηγήσεων, από την άποψη της […]

Τραπεζική Κατάρρευση (Bank failure)

Τραπεζική κατάρρευση είναι ένα γεγονός που αντιμετωπίζεται πολύ αρνητικά σε μια οικονομία, αφού η αξιοπιστία των τραπεζών αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο τους. Μια πτώχευση μπορεί να οδηγήσει σε κρίσεις πανικού και […]

Τραπεζικές Καταθέσεις (Bank deposits)

Τραπεζικές καταθέσεις είναι η τοποθέτηση διαθέσιμων χρηματικών μέσων σε τράπεζες, με σκοπό την ασφάλεια των κεφαλαίων και το επιπλέον κέρδος από τους τόκους που θα προκύψουν. Οι τραπεζικές καταθέσεις συγκεντρώνουν […]

Τραπεζικό / Λογιστικό Χρήμα (Bank deposit money)

Τραπεζικό / Λογιστικό χρήμα είναι οι μεταφορές ποσών συμψηφιστικά με λογιστικές εγγραφές, για το χρήμα που δημιουργείται από τις τράπεζες χωρίς αντίκρισμα σε χρυσό ή μεταλλικά νομίσματα και χωρίς υποχρεωτική εξοφλητική ικανότητα.