Καλάθι των Καταναλωτικών Αγαθών & Υπηρεσιών / Καλάθι της Νοικοκυράς (Basket of goods)

Το καλάθι των καταναλωτικών αγαθών & υπηρεσιών ή αλλιώς καλάθι της νοικοκυράς είναι μια ομάδα προϊόντων και υπηρεσιών που καταναλώνει ο μέσος πολίτης και χρησιμεύει για να διαπιστωθεί η κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη του […]

Φορτωτική (Bill of lading)

Φορτωτική είναι έγγραφο που εκδίδεται από ένα μεταφορέα και πιστοποιεί ότι συγκεκριμένα εμπορεύματα φορτώθηκαν για αποστολή σε ορισμένο τόπο και θα παραδοθούν σε συγκεκριμένο παραλήπτη. Η φορτωτική ενσωματώνει τους όρους της […]

Τραπεζική Αποδιαμεσολάβηση (Banking disintermediation)

Τραπεζική αποδιαμεσολάβηση είναι η απόσυρση καταθέσεων από τις τράπεζες και η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων αυτών για την αγορά διαπραγματεύσιμων χρεογράφων. Γενικότερα, είναι η απομάκρυνση υπηρεσιών και […]

Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο (Balanced portfolio)

Ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο είναι ένα χαρτοφυλάκιο του οποίου οι επενδύσεις συμπεριλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος περιουσιακών στοιχείων όπως π.χ μετοχές, ομόλογα, ETFs κτλ. Οι επενδυτές μπορούν να αποφύγουν […]

Φορολογικοί Παράδεισοι (Tax haven)

Φορολογικοί παράδεισοι είναι τα κράτη που έχουν χαμηλούς συντελεστές φορολόγησης και παρέχουν σημαντικά φορολογικά κίνητρα στις κινήσεις διεθνών κεφαλαίων και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη ευνοϊκή μεταχείριση έχουν […]

Εφοδιαστική Αλυσίδα / Αλυσίδα Προμηθειών (Supply chain)

Αλυσίδα προμηθειών είναι ένα δίκτυο το οποίο δημιουργείται μεταξύ διαφόρων εταιρειών που παράγουν, επεξεργάζονται και διανέμουν ένα εξειδικευμένο προϊόν. Η αλυσίδα προμηθειών (supply chain) περιλαμβάνει […]

Αποθεματικό Νόμισμα (Reserve currency)

Αποθεματικό νόμισμα είναι το ισχυρό νόμισμα στο οποίο τηρούνται κατά ένα σημαντικό μέρος τα συναλλαγματικά αποθέματα των κρατών και των κεντρικών τραπεζών, των διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών, των […]

Αρχικό Κεφάλαιο (Principal)

Αρχικό κεφάλαιο (principal) είναι το κεφάλαιο που έχει αρχικά δανεισθεί ένας δανειολήπτης ή το εναπομένον κεφάλαιο το οποίο έχει δανεισθεί και παραμένει […]

Keiretsu (Keiretsu)

Keiretsu είναι ένας ιαπωνικός όρος που περιγράφει μια χαλαρή υπερσυγκέντρωση (conglomeration) εταιριών που οργανώνονται γύρω από μία τράπεζα ή μιας μεγάλη εταιρία που εκτελούν από κοινού διάφορα σχέδια και επιχειρηματικές κινήσεις με σκοπό […]